Allah ki Qasam! Faqeeri au Mohtaji woh Cheez nahi ke Main tumhare liye Darta hu [Sahih Bukhari: Hadees 6425]

Allah ki Qasam! Faqeeri au Mohtaji woh Cheez nahi ke Main tumhare liye Darta hu [Sahih Bukhari: Hadees 6425]

 

Allah ki Qasam! Faqeeri au Mohtaji woh Cheez nahi ke Main tumhare liye Darta hu [Sahih Bukhari: Hadees 6425]

Post a Comment