Dunia

Allah ki Qasam! Faqeeri au Mohtaji woh Cheez nahi ke Main tumhare liye Darta hu [Sahih Bukhari: Hadees 6425]