Maal

Tumhare Paas jo kuch hai sab Khatm hone wala hai [Surah An-Nahl 61:96]

Tumhare Paas jo kuch hai sab Khatm hone wala hai   [Surah An-Nahl 61:96]

Allah ki Qasam! Faqeeri au Mohtaji woh Cheez nahi ke Main tumhare liye Darta hu [Sahih Bukhari: Hadees 6425]